Zapytanie ofertowe nr 2/2021/RPOWP/1.4.1

Data zamieszczenia: 5.07.2021

Piotr Jarosiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR JAROSIEWICZ FPHU PARMA z siedzibą w Krośnie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania dotyczącego dostawy oraz montażu fabrycznie nowego wyposażenia do 12 domków rekreacji indywidualnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa dwunastu budynków rekreacji indywidualnej w Ustrzykach Dolnych.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0168/19.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 – Specyfikacja dostaw i usług

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/RPOWP/1.4.1

Piotr Jarosiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR JAROSIEWICZ FPHU PARMA z siedzibą w Krośnie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych, polegających budowie dwunastu budynków rekreacji indywidualnej w Ustrzykach Dolnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa dwunastu budynków rekreacji indywidualnej w Ustrzykach Dolnych.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0168/19.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy o roboty budowlane.

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa (projekt budowlany)

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa (przedmiar robót)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe