Zapytanie ofertowe nr 1/2020/RPOWP/1.4.1

Piotr Jarosiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR JAROSIEWICZ FPHU PARMA z siedzibą w Krośnie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych, polegających budowie dwunastu budynków rekreacji indywidualnej w Ustrzykach Dolnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa dwunastu budynków rekreacji indywidualnej w Ustrzykach Dolnych.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0168/19.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy o roboty budowlane.

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa (projekt budowlany)

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa (przedmiar robót)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe